CHEFFEN

Chef sinn ass Virbild sinn, dat weiderginn, wat ee vun anere bäibruecht krut, en Deel vun enger éiweger Kette sinn, leeden, ëmmer erëm iwwerrascht ginn, e Liewe laang vu Kleng a Grouss weiderléieren, Responsabilitéit iwwerhuelen an nei Leit kenne léieren, Fehler maachen a Wuessen, sech asetze fir eng besser Welt, Skills entwéckelen…

Beaverchef

Wëllefcherschef

Scoutschef

Explorer Responsabel

Rover Responsabel

Chef de groupe

Back to Top

Sponsors

Sponsors

FNEL Contact

Tel: +352 26 480 450
Email: mail@fnel.lu