CHEFFEN

Chef sinn ass Virbild sinn, dat weiderginn, wat ee vun anere bäibruecht krut, en Deel vun enger éiweger Kette sinn, leeden, ëmmer erëm iwwerrascht ginn, e Liewe laang vu Kleng a Grouss weiderléieren, Responsabilitéit iwwerhuelen an nei Leit kenne léieren, Fehler maachen a Wuessen, sech asetze fir eng besser Welt, Skills entwéckelen…

BeaverChef

Beaverchef

Wëllefcherschef

Wëllefcherschef

Scouts Chef

Scoutschef

 

Explorer Responsabel

Explorer Responsabel

RoverResponsabel

Rover Responsabel

Chef de Groupe

Chef de groupe

Back to Top

Sponsors

Sponsors

FNEL Contact

Tel: +352 26 480 450
Email: mail@fnel.lu