Et geet rem lass! D’Vakanz  ass do an d’FNEL’s Gruppen hunn Wanderlust. Wëlls de wëssen wou mir um Camp sinn? Dann kuck hei: