Dir fannt hei eng Lescht mat enger Auswiel vun internationalen Scoutscamp’s bis 2021. Camp 2018-21